Obchodné podmienky

1) ÚVODNÉ USTANOVENIE

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop (ďalej len "VOP") sú platné a účinné od 3.10.2016 a vzťahujú sa na uzatváranie všetkých kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou RaBee s. r. o., IČO: 48001210, DIČ: 2024180818, so sídlom Biele Vody 347, 053 76 Mlynky, Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.101961/B, (ďalej len "Predávajúci") a zákazníkom (ďalej len "Kupujúci") realizovaných v súvislosti alebo na základe kúpy tovaru z ponuky Predávajúceho zverejnenej cez internetový obchod na adrese kaviarenmlyncek.sk (ďalej len "e-shop") a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len "kúpna zmluva"), pokiaľ sa strany výslovne nedohodli na odchýlnej úprave.
 2. Pojmom Kupujúci sa rozumejú fyzické aj právnické osoby, ktoré sú konečným spotrebiteľom tovaru, s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito VOP, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke kaviarenmlyncek.sk a príslušnými právnymi predpismi.
 3. Ďalšie kontaktné údaje na Predávajúceho: Ing. Lukáš Rabatín (konateľ spoločnosti), telefónne číslo: +421911675439, e-mail: lukas.rabatin@kaviarenmlyncek.sk, web: kaviarenmlyncek.sk.
 4. Orgán dozoru, ktorý vykonáva dohľad nad Predávajúcim je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj 
  Vrátna č. 3, 043 79  Košice 1, t č. 055/6220 781, e-mail: ke@soi.sk

2) OBJEDNÁVKA TOVARU

 1. Kupujúci objednáva výrobky a služby Predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na kaviarenmlyncek.sk. Predávajúci je viazaný svojou ponukou vrátane ceny v deň, kedy je táto ponuka uverejnená na stránkach e-shopu. Objednávka vyhotovená riadne podľa VOP a doručená Predávajúcemu je pre Kupujúceho záväzná a považuje sa za záväzný a neodvolateľný návrh Kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 2. Pri každej objednávke Kupujúci uvedie meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu, dodaciu a fakturačnú adresu. Ďalej Kupujúci uvedie názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, spôsob dopravy, spôsob platby a dátum vystavenia objednávky. Objednávka riadne vyplnená a vyhotovená prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky.
 3. Po doručení objednávky bude Kupujúcemu bez zbytočného odkladu odoslaná e-mailová správa, potvrdzujúca prijatie objednávky s číslom objednávky a súhrnom objednávky.
 4. Objednávka urobená Kupujúcim v zmysle týchto VOP je objednávkou, ktorej súčasťou je povinnosť Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu. Kupujúci odoslaním objednávky výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu na základe uskutočnenej objednávky a vyhlasuje, že mal možnosť sa s týmito VOP zoznámiť pred jej odoslaním.

3) UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Odoslaním objednávky (kliknutím na tlačidlo „potvrdiť objednávku“) predstavujúcej objednávku s povinnosťou platby, Kupujúci vykoná neodvolateľnú ponuku Predávajúcemu na uzavretie kúpnej zmluvy.
 2. Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky potvrdí Kupujúcemu jej doručenie elektronickou poštou, a to na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim v používateľskom rozhraní e-shopu či v objednávke.
 3. Predávajúci doručenú objednávku preverí s ohľadom na vyplnené údaje, osobu Kupujúceho a dostupnosť tovaru a začne s vybavovaním objednávky. V momente, kedy je tovar pripravený na dopravu a/alebo doručenie, zašle Predávajúci Kupujúcemu informačný e-mail o odoslaní objednávky (ďalej len "informačný e-mail o odoslaní").
 4. Zaslaním informačného e-mailu o odoslaní dochádza k prijatiu návrhu a uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s Kupujúcim, a to najmä, ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila kúpnu zmluvu alebo tieto VOP alebo vo vzťahu k Predávajúcemu porušovala dobré mravy.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo vybraný tovar Kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že po odoslaní objednávky došlo k vypredaniu tovaru, tovar sa už nedodáva, nevyrába alebo z technických alebo objektívnych príčin nie je možné tovar dodať za podmienok dohodnutých v objednávke alebo v termíne dodania. Predávajúci sa zaväzuje v týchto prípadoch vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú finančnú čiastku.
 7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy znáša a uhrádza Kupujúci.

4) PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Pri objednávkach Kupujúceho, ktoré realizuje cez e-shop je rozhodná cena tovaru v čase odoslania riadne vyplnenej objednávky. Inak je rozhodná cena tovaru, uvedená v e-shope v momente doručenia objednávky Predávajúcemu. Cena tovaru je uvedená v eurách a je konečná. Cena a platby za dodanie tovaru, ostatné služby a prípadné ďalšie poplatky podľa týchto VOP nie sú zahrnuté v cene tovaru a sú účtované osobitne, pričom spolu s cenou tovaru tvoria celkovú konečnú cenu, ktorá tvorí kúpnu cenu v zmysle týchto VOP. Do kúpnej ceny nie sú zahrnuté ceny za bankové služby, ktoré si účtuje banka na základe osobitného zmluvného vzťahu s Kupujúcim.
 2. Ak sa strany nedohodnú inak a e-shop taký spôsob platby v čase odoslania objednávky umožňuje, Kupujúci si pri vyhotovovaní objednávky zvolí jeden zo spôsobov platby uvedených v objednávkovom formulári e-shopu a uhradí dohodnutú cenu v lehote určenej v týchto VOP pre zvolený spôsob platby, ak nebolo osobitne dohodnuté inak. V e-shope môžu byť uvedené nasledovné spôsoby platby:
  1. na dobierku, t.j. v hotovosti kurierovi pri doručení prepravnou službou
  2. na dobierku, t.j.platobnou kartou kuriérovi pri doručení prepravnou službou
  3. platobnou na odbernom mieste, teda v kaviarni Mlynček
 3. V prípade platby v hotovosti na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade platby bezhotovostným prevodom je kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, v tomto prípade do 5 dní od potvrdenia prijatia objednávky Predávajúcim (podľa ods. 4 článku III. týchto VOP).
 4. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie kúpnej ceny za tovar a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na Kupujúceho.

5) DODACIE PODMIENKY

 1. Kupujúci berie na vedomie, že termín dodania uvedený v používateľskom rozhraní e-shopu je len orientačný.
 2. Kupujúci je povinný voľbu spôsobu dodania tovaru vykonať pri vyhotovovaní objednávky, a to v rozsahu aktuálnych možností uvedených v e-shope v momente vyhotovovania objednávky. Predávajúci a Kupujúci si týmto spôsobom dohodnú miesto pre vyzdvihnutie/odber alebo dodanie tovaru.
 3. Dodanie do miesta určeného Kupujúcim na "dodaciu adresu": O termíne doručenia tovaru na miesto určené Kupujúcim bude Predávajúci informovať Kupujúceho pri expedícii tovaru zo skladu Predávajúceho zaslaním informačného e-mailu o odoslaní tovaru. O tomto môže Predávajúci informovať Kupujúceho aj SMS správou. Ak Kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom mieste, je Predávajúci oprávnený Kupujúcemu účtovať náklady súvisiace s dopravou tovaru do miesta určenia a späť do sídla Predávajúceho. Ak nedôjde k prevzatiu tovaru z dôvodov na strane Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za doručenie tovaru do miesta určeného Kupujúcim nie je zahrnutá v cene tovaru, pokiaľ sa strany nedohodli inak.
 4. Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar, ktorý je v súlade s kúpnou zmluvou, hlavne bez vád, t.j. majúci požadovanú akosť, funkčnosť, rozmery a zodpovedajúci dohodnutému účelu.

6) PREBERANIE TOVARU

 1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar na adrese uvedenej v objednávke ako dodacia adresa. Pri preberaní tovaru Kupujúci skontroluje fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a/alebo zničená, Kupujúci ihneď kontaktuje Predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spíše "Zápis o škode na zásielke".
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia Kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

7) REKLAMÁCIE

Prípadné reklamácie tovaru a postup pri reklamácií je vymedzený Reklamačným poriadkom, zverejneným v bode 7.1 Reklamačný poriadok.

7.1 Reklamačný poriadok

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

Ak je tovar Kupujúcemu odovzdaný v poškodenom prepravnom obale, Kupujúci je oprávnený takýto tovar neprevziať. Kupujúci je však povinný v prípade zjavného poškodenia obalu zásielky ihneď spísať s príslušným prepravcom na mieste zápis o poškodení zásielky, v ktorom bude tovar a jeho vada popísaná, inak Predávajúci nemôže vadu spočívajúcu v mechanickom poškodení tovaru uznať.

Postup:

  1. Vyplňte formulár pre reklamáciu tovaru, ktorý nájdete pod týmto LINKOM
  2. Tovar odporúčame zaslať ako poistený balík doporučenou zásielkou, nakoľko Predávajúci  nezodpovedá za akékoľvek poškodenie tovaru pri jeho preprave.
  3. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a vyplnený formulár pre reklamáciu tovaru.
  4. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
  5. Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

   1. odovzdaním opraveného tovaru
   2. výmenou tovaru (do hodnoty reklamovaného tovaru)
   3. vrátením kúpnej ceny tovaru
   4. poskytnutím primeranej zľavy z ceny tovaru
   5. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

V prípade uznania reklamácie, Predávajúci znáša náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať po riadnom ukončení reklamačného konania e-mailom. Ak Predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní od jej uplatnenia, Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 03.10.2016. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku.

8) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu kaviarenmlyncek.sk, spoločnosť RaBee s. r. o., zhromažďuje, uchováva a spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Pri každej objednávke poskytuje Kupujúci Predávajúcemu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, kontaktný e-mail, telefónne spojenie, príp. aj obchodný názov, IČO, DIČ a IČ DPH, ak je Kupujúcim firma/živnostník), a to na účel ich využívania a ďalšieho spracúvania z dôvodu plnenia zmluvných povinností Predávajúceho a na účel výkonu obchodnej činnosti Predávajúceho, ponuky tovaru a služieb Predávajúceho a reklamných aktivít; a to na dobu, počas ktorej bude Predávajúci vyvíjať svoju obchodnú činnosť.
 2. Osobné údaje Kupujúceho nebudú bez jeho súhlasu zverejnené, poskytnuté ani sprístupnené žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky Kupujúceho (doručovateľské služby). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky Kupujúceho. Databáza osobných údajov je chránená pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.
 3. Kupujúci, ktorý nesúhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre účel uvedený v článku 8. ods. 1 týchto VOP, avšak okrem účelu spracúvania osobných údajov z dôvodu plnenia zmluvných povinností, môže písomne alebo elektronicky požiadať Predávajúceho o ich odstránenie z databázy.
 4. Kupujúci vyjadrením súhlasu s týmito VOP súčasne vyslovuje súhlas so zasielaním obchodných oznámení Predávajúceho elektronickými prostriedkami. Kupujúci má možnosť jednoduchým spôsobom súhlas odmietnuť, a to pri zaslaní každej jednotlivej správy, prípadne zaslaním písomnej žiadosti na ahoj@kaviarenmlyncek.sk

9) ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu.
 2. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak v tejto lehote Kupujúci odstupuje z dôvodu, že tovar má vady, je vhodné túto skutočnosť v odstúpení uviesť. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou (e-mailom, písomnou zásielkou alebo na inom trvanlivom nosiči). Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, Kupujúceho a Predávajúceho a musí byť v prípade podania písomnou zásielkou dané vo vyššie uvedenej lehote na poštovú prepravu na adresu sídla Predávajúceho na náklady a zodpovednosť Kupujúceho v prípade, že je doručený tovar po kvalitatívnej stránke plne funkčný. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa týchto VOP. Kupujúci je povinný vrátiť tovar Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslaním tovaru späť Predávajúcemu na adresu sídla Predávajúceho. Lehota na vrátenie tovaru Predávajúcemu sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 3. Pri odstúpení od zmluvy tovar nesmie byť poškodený, používaný iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom Kupujúci odovzdá všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.
 4. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar Predávajúci neprijíma.
 5. Predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý Kupujúci uhradil za tovar alebo službu, vráti Kupujúcemu rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe alebo iným vopred dohodnutým spôsobom späť. Predávajúci však nie je povinný splniť túto povinnosť pred tým, ako mu je tovar doručený Kupujúcim alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu. Predávajúci súčasne nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia objednávky, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia pre určitý tovar ponúkaný Predávajúcim.
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 Z.z.
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku a tiež právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ak:
  1. tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať, je vypredaný alebo
  2. zmenila sa cena dodávateľa tovaru.
 8. V prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy skopírujte formulár z bodu 8.1, riadne vyplnte a odošlite na ahoj@kaviarenmlyncek.sk

8.1 Formulár na odstúpenie od zmluvy:

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tovar: .............

 • Dátum objednania: ...........
 • Dátum prevzatia: ..............
 • Meno a priezvisko spotrebiteľa:..............
 • Adresa spotrebiteľa:..............
 • Číslo objednávky (nájdete v emaile s potvrdením objednávky, prípadne na faktúre): ..............

Platbu mi vráťte:

 • Poštovým poukazom na moju adresu (uvedená hore)*
 • Prevodom na účet* : (uveďte číslo účtu)

* nehodiace sa prečiarknite


Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

Dátum ..............


8.2 Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Podľa zákona 102/2014 Z.z. máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením písomnou formou, čiže listom zaslaným poštou alebo e-mailom na adresu:

Email:  ahoj@kaviarenmlyncek.sk

List:

RaBee s.r.o.

Biele Vody 347

053 76, Mlynky

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na v bode 8.1 Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, čiže kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar zašlite späť na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

10) MOŽNOSŤ VYUŽITIA ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na ahoj@kaviarenmlyncek.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

11) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje Kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať, od zmluvy odstúpiť.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke Predávajúceho.
 3. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok zverjenený na web stránke www.kaviarenmlyncek.sk. Nájdete ho v bode 7.1.
 4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, Predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 03.10.2016.