Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je RaBee s. r. o., IČO: 48001210, DIČ: 2024180818, so sídlom Biele Vody 347, 053 76 Mlynky, Zapísaná na Okr. súde Košice I, odd. Sro, vl.č. 43978/V (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
  adresa: RaBee s.r.o., Biele Vody 347, 053 76, Mlynky
  email: lukas.rabatin@kaviarenmlyncek.sk
  telefón: +421 911 675 439
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov

  II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa§ 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa§ 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy - bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.
Zákonný dôvodÚčelÚdajeZdroj údajovPríjemcovia osobných údajov (spracovatelia)
Plnenie zmluvyVybavenie objednávkyOsobné údaje zákazníkov (kontaktné údaje - meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mailová adresa)Objednávkový formulár, mailová komunikáciaWebhostingová společnost, prepravné spoločnosti, platobná brána
Plnenie zmluvyVedenie účtovníctvaOsobné údaje zákazníkov (kontaktné údaje - meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mailová adresa)Faktúry a zmluvySpoločnosť zabezpečujúca vedenie účtovníctva
Oprávnený záujemPoskytnutie e-mailu službe tretej strany pre získánie recenzieE-mailová adresa a informácie o objednanom tovareObjednávkový formulárHeureka.sk / Heureka.cz
Oprávnený záujemPoskytovanie priameho marketingu (zasielanie obchodných oznámení a newsletterov)Kontaktné údaje zákazníkov (e-mailová adresa)

Objednávkový formulár

Formulár pre newsletter

Webhostingová společnost a služby pro rozesílání e-mailů
Oprávnený záujemBežná analýza návštevnosti, odhaľovánie chýb serveru a prevencie podvodov a útokov na serverPseudoanonymizované identifikátory uživateľov ako UserID, IP adresyPohyb uživateľa na webe, registrácia a vytvorenie anonymizovaného ID uživateľaGoogle Analytics, webhostingové služby a případně další analytické služby
SúhlasZverejnenie recenzie zákazníkaMeno zákazníka, e-mailDotazník na webeWebhostingová spoločnosť
SúhlasCielená reklama (remarketing)Cookies tretích strán, demografické údaje (vek, pohlavie, záujmy a dalšie kategórie)CookiesGoogle Analytics

 

IV. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
 • Podieľajúce sa na dodávaní (preprave) tovaru / služieb / realizácií platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa§ 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa§ 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa§ 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.06.2019